Grunnloven

Kongeriket Vinterland

Kongeriket Vinterland er et konstitusjonelt monarki hvor landets leder har tittelen Julenissen, og hvor det hvert fjerde år holdes valg på medlemmer til Haugtinget.

Haugtinget består av en folkevalgt representant fra hver av de fem regionene Vinterland er inndelt i, som en gang i måneden møtes for å avgjøre landets utenrikspolitikk.

I tillegg til de folkevalgte har også de fire kongelige regions forvaltere plass i Haugtinget noe som gjør at balansen mellom de folkevalgte og de kongelige heller i favør de folkevalgte.

Julenissen har ingen stemmerett i Haugtinget, men må undertegne de lover, regler og politiske endringer Haugtinget måtte komme med før de trer i kraft og blir en del av landets lover.

Julenissen er utpekt på livstid og tittelen går i arv med mindre et enstemmig Haugting stemmer for en avsettelse av den regjerende Julenissen.

En avsettelse av den regjerende Julenissen vil føre til et folkevalgt på en ny Julenisse.

Vinterland har en egen grunnlov, men alle innbyggere har i tillegg det man kaller «gudegitte» rettigheter som ikke kan fratas dem ved hjelp av grunnloven eller andre menneskeskapte lover og regler.

De gudegitte rettighetene er:

  1. Ytringsfrihet: Enhver borger i Kongeriket Vinterland har rett til fritt å kunne ytre seg uten frykt for forfølgelse eller represalier fra statsmakten. Det er statsmaktens ansvar å anse at alle Vinterlands borgere har full ytringsfrihet.
  2. Trosfrihet: Enhver borger av Kongeriket Vinterland står fritt til å tro hva han/hun måtte ønske, og det er statens oppgave å beskytte denne rettigheten.
  3. Rett til selvforsvar: Enhver borger i kongeriket Vinterland har rett til å forsvare seg selv, sin familie, venner og eiendom med alle tilgjengelige midler. Det betyr at enhver borger i Vinterland har rett til å eie og bære våpen som kan fraktes på egen person. Kanoner eller lignende kan ikke eies av privatpersoner.
  4. Rett til jakt og fiske: Enhver borger i Kongeriket Vinterland har rett til å jakte og fiske så fremt dette er til eget forbruk og ikke til kommersielt bruk. Skal man drive Jakt og Fiske til kommersielt bruk må man ha en egen bevilgning fra staten.
  5. Bevegelsesfrihet: Enhver borger i Kongeriket Vinterland har full bevegelsesfrihet innenfor rikets grenser. Begrensninger på denne rettigheten gjelder kun over inngjerdet privat oppdyrket mark og eiendom med god skiltning.

Hverken Julenissen eller Haugtinget kan oppheve disse universale gudegitte lovene, og ethvert forsøk på oppløsning eller begrensning av disse skal ansees som et brudd på lovene og kan straffes med opp til fire års hardt arbeid eller landsforvises.